Background
musiikkiterapia, kuntoutus, terapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kuntoutuspsykoterapia, kela, yksilöterapia, ryhmäterapia, vuorovaikutus, yhteisterapia, etäterapia

Musiik­ki­te­ra­pia

Kelan vaativa lää­kin­näl­li­nen kuntoutus ja nuorten kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia, sai­raan­hoi­to­pii­rien ym. tahojen korvaamat terapiat

Musiikkiterapia


Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikkia käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapian avulla voidaan kuntouttaa eri ikäisiä ja eri diagnostisiin kohderyhmiin kuuluvia potilaita. Se soveltuu esimerkiksi erilaisten neurologisten, fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien kuntouttamiseen joko pääasiallisena kuntoutusmuotona tai yhdessä muiden kuntoutusmuotojen kanssa.


Musiikkiterapian toteutuminen


Musiikkiterapiaan osallistuminen ei vaadi asiakkaalta musiikillisia taitoja. Musiikkiterapian menetelmiä ovat musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, oman musiikin tekeminen ja vibroakustinen (ml. fysioakustinen) hoito. Musiikkiterapia voi sisältää myös keskustelua, kirjoittamista, kuvallista työskentelyä, liikettä sekä rentoutumista. Musiikkiterapia toteutuu yksilöterapiana yleensä 45-60min. tai ryhmäterapiana 60-90min kerrallaan, 1-2 kertaa viikossa ja useimmiten n. 1-3 vuoden ajan. Musiikkiterapiaa käytetään asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta riippuen ainoana kuntoutusmuotona tai muiden kuntoutusmuotojen ohessa. Pitkäjänteinen musiik­ki­te­ra­pia­työs­ken­te­ly soveltuu mm. vuorovaikutukseen sekä psyykkisiin oireisiin ja häiriöihin liittyvään kuntoutukseen. Myös lyhytkestoisemmat prosessit ovat mahdollisia; tällöin terapia on luonteeltaan tukea antavaa ja tavoitteena voi asiakkaasta riippuen olla esimerkiksi rentoutumisen opettelu, itsetuntemuksen lisääminen musiikin avulla tai terapiamuodon soveltuvuuden arviointi. Musiikin opetteleminen ei useimmiten ole terapian keskiössä ellei se edistä kuntoutuksellisten tavoitteiden toteutumista. Musiikkiterapian johdosta asiakas saattaa kuitenkin omaksua musiikillisia taitoja. Näin ollen musiikin harrastaminen mm. eri­tyis­musiik­ki­kas­va­tuk­sen keinoin saattaakin joissakin tapauksissa olla luontainen jatkumo terapiaprosessin päätyttyä. 


Musiikkiterapiaan hakeutuminen


Kiinnostuessaan musiikkiterapiasta kuntoutusmuotona asiakas voi ottaa itse yhteyttä suoraan musiik­ki­te­ra­peut­tiin tai ottaa asian puheeksi hoitavan lääkärin kanssa. Musiikkiterapiaan tullaan useimmiten lääkärin lähetteellä, joko musiikkiterapian alkuarviointijakson kautta tai esim. eri­kois­sai­raan­hoi­don moniammatillisen työryhmän suosituksesta. Terapian maksajana voi olla Kela, sairaanhoitopiiri, terveyskeskus, sosiaalitoimi, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai muu vastaava taho. Musiikkiterapiaan voi tulla myös itse maksaen, tällöin lääkärin lähete ei ole välttämätön, mutta riittävien taustatietojen saaminen tulisi muutoin varmistaa. Kela korvaa musiikkiterapiaa tietyin edellytyksin alle 65-vuotiaille vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­na 16-25 -vuotiaille nuorille. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta nuorten kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian kohdalla asiakkalle jää maksettavaksi omavastuuosuus Kelan korvaaman summan jälkeen. Avainmusiikki toimii Kelan musiikkiterapian palveluntuottajana sekä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa että nuorten kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­sa. Musiikkiterapia voi toteutua tilanteesta ja yksilöllisestä tarpeesta riippuen yksilö- tai ryhmäterapiana ja se voi kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mukaisesti sisältää myös vanhempien ohjauskäyntejä ja/tai yhteisterapiaa toisen terapiamuodon terapeutin kanssa (jälkimmäinen vain Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Avainmusiikki toimii moniammatillisessa yhteistyössä mm. puheterapeutin kanssa. 


Musiikkiterapeutti ja terapian toteutuspaikat sekä etäterapia


Avainmusiikissa musiik­ki­te­ra­pia­pal­ve­lui­ta tarjoaa laaja-alaisen musiikkiterapeutin koulutuksen ja alan maisteriopinnot suorittanut FM musiikkiterapeutti Anne Takamäki. Terapeutilla on asianmukainen ja säännöllinen työnohjaus työnsä tueksi ja kokemusta erityisesti eri ikäisten autismikirjon henkilöiden sekä psyykkisistä oireista ja häiriöistä kärsivien ja monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelystä. Musiikkiterapia toteutuu lähetteen mukaisesti joko Avainmusiikin esteettömässä toimitilassa Hämeenlinnassa tai päiväkoti-, koulu-, laitos- ja kotikäynteinä. Avainmusiikin toiminta-aluetta ovat tällä hetkellä Kanta-Häme ja osin Etelä-Pirkanmaa. Myös etäterapia tietoturvallisen sovelluksen välityksellä on yksilöllisen harkinnan mukaan mahdollista, samaten vanhempien ohjauskäynnit ja moniammatilliset palaverit voidaan tarvittaessa toteuttaa etäyhteyksin.Lisätietoja:


Suomen musiik­ki­te­ra­piayh­dis­tys ry  www.musiikkiterapia.fi

Musiikkiterapia eri asiakasryhmille http://www.musiikkiterapia.fi/index.php/mita-musiikkiterapia-on/musiikkiterapia-eri-asiakasryhmille

Musiikkiterapeutin ammattieettiset ohjeet  http://www.musiikkiterapia.fi/index.php/ammattietiikka

Musiikkiterapian ammatillinen koulutus Eino Roiha -instituutissa  www.ers.fi

Musiikkiterapia Cochrane -tietokannassa https://www.cochrane.org/search/site/Music%20therapy?solrsort=

Suomessa tehtyjä musiikkiterapian väitöstutkimuksia http://www.musiikkiterapia.fi/index.php/musiikkiterapian-vaitostutkimukset

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia http://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia

Ajan­va­rauk­set

040 683 7777

info@avainmusiikki.fi

Linkit

www.musiikkiterapia.fi

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia

Pos­tio­soi­te

Avainmusiikki Tmi


Aulangontie 2 C Lh

13210 Hämeenlinna

Vas­taan­ot­to

Aulangontie 2 C Lh

13210 Hämeenlinna


Avoinna vain ajanvarauksella

© Avainmusiikki Tmi 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.