vATgbfp7oXA-me

Avain­musiik­ki Tmi

Musiik­ki­te­ra­pia- ja kou­lu­tus­pal­ve­lut

Avainmusiikki Tmi on hämeenlinnalainen yritys, joka tarjoaa monipuolisesti musiikkiterapia- ja koulutuspalveluita eri ikäisille ja eri diagnostisiin kohderyhmiin kuuluville asiakkaille sekä sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköille. Avainmusiikin toiminta perustuu ajatukselle, että  musiikkiterapia toimii vaikuttavana kuntoutuksena eri ikäisille ja toimintakyvyltään hyvinkin erilaisille asiakkaille ja musiikkiterapian eri menetelmien avulla on mahdollista lisätä yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Musiikin vaikuttavasta ja tuloksellisesta käytöstä kuntoutuksessa on olemassa runsaasti sekä tutkimus- että kokemusperäistä näyttöä. 

Avainmusiikin toimialuetta ovat Kanta-Häme ja Etelä-Pirkanmaa; lyhytkestoiset tilaisuudet ja koulutukset saatavilla tarvittaessa ympäri Suomea ja myös englanninkielisenä. Avainmusiikin esteetön toimitila sijaitsee Hämeenlinnassa, katutasossa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

1640992860739_Anne_21-me.jpg

Yrittäjä

FM musiik­ki­te­ra­peut­ti Anne Takamäki

Laaja-alainen, myös alan kansainvälisen maisterikoulutuksen suorittanut musiikkiterapeutti, joka omaa kokemusta erityisesti työskentelystä eri ikäisten autismikirjon henkilöiden, psyykkisesti oireilevien ja monikulttuuristen asiakkaiden parissa. Kokemusta myös moniammatillisesta työskentelystä. Tutkii työn ohella väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­ses­saan autismikirjon lasten musiikkiterapiaa. Pitkäaikaista kokemusta ammatillisesta opetuksesta sosiaali- ja terveysalan ammattiin opiskeleville sekä musiikkiterapia-alan luottamustehtävien ja pro gradu -tutkimuksen myötä karttunutta osaamista alan hallinnollisista ja viestinnällisistä tehtävistä. Käytössä vaihtoehtoisia kom­mu­ni­kaa­tio­me­ne­tel­miä ja säännöllinen työnohjaus. Kouluttautuu jatkuvasti erilaisissa musiikkiterapia-alan täy­den­nys­kou­lu­tuk­sis­sa ja seuraa aktiivisesti alan tieteellistä tutkimusta osallistuen myös alan tutkijoiden ja am­ma­tin­har­joit­ta­jien yhteistyöverkoston toimintaan.

Koulutus


- Väitöskirjatutkija (työn ohella), musiikkiterapian jatko-opinnot, Jyväskylän yliopisto

- Filosofian maisteri, musiikkiterapian kansainvälinen maisteriohjelma, sivuaineena psykologia, Jyväskylän yliopisto

- Musiikkiterapeutti, Eino Roiha -instituutin laaja-alainen koulutus

- Varhaisiän musiikinopettaja, musiikkipedagogi AMK

- Lähihoitaja, suuntautuminen vammaistyöhön

- VIBRAC-hoitaja, Vibroakustisen terapian (VAT) level 1 & 2

- Guided Imagery and Music (GIM) Seminar A

- Suomen musiik­ki­te­ra­piayh­dis­tys ry:n koulutusviikonloput kahdesti vuodessa sekä useita muita suomalaisia ja ulkomaisia täy­den­nys­kou­lu­tuk­sia ja kursseja liittyen mm. musiikkiterapiaan, psykologiaan, eri­tyis­pe­da­go­giik­kaan, musiikkiin, vaihtoehtoisiin kom­mu­ni­kaa­tio­me­ne­tel­miin ja yrittäjyyteen sekä lääkeluvat (LOP, PVK, PSYK, GER), Ensiapu 2 ja hygieniapassi


Musiikkiterapian päättötyöt


- Pro gradu -tutkielma musiikkiterapiasta: "State of Affairs and Strategic Communications of Music Therapy - A Finnish Perspective" 

- Kandidaatin tutkielma musiikkiterapiasta: "Musiikkiterapia synnytyspelon hoidossa ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa"


Alaan liittyvä työkokemus


- Musiikkiterapian työkokemusta erityisesti eri ikäisten autismikirjon henkilöiden kuntoutuksesta, psyykkisiin oireisiin ja häiriöihin liittyvästä kuntoutuksesta sekä monikulttuurisesta ja moniammatillisesta työskentelystä

- Pitkäaikaista kokemusta musiikin opettamisesta sosiaali- ja terveysalan ammattiin opiskeleville, opetuskokemusta myös mm. varhaisiän musiikinopetuksesta sekä musiikin erityisopetuksesta mm. yksityisoppilaille ja ryhmätoimintana vaikeasti kehitysvammaisille


Luottamustehtävät


- Puheenjohtaja, Suomen musiik­ki­te­ra­piayh­dis­tys ry

- Suomen musiik­ki­te­ra­piayh­dis­tys ry:n edustaja Soste ry:ssä ja Kun­tou­tus­toi­mi­joi­den verkosto KUVE:ssa

- Suomen yhteyshenkilö maailman musiik­ki­te­ra­pia­jär­jes­tös­sä WFMT:ssa, maaedustajan varajäsen eurooppalaisessa musiik­ki­te­ra­pia­jär­jes­tös­sä EMTC:ssa

- Toiminut aiemmin useita vuosia julkaisu-, tiedotus- ja mark­ki­noin­ti­työ­ryh­män koollekutsujana, Suomen musiik­ki­te­ra­piayh­dis­tys ry

- Kielentarkastaja, Musiikkiterapia-lehti


Kielitaito ja kommunikaatio


- Suomi - äidinkieli, englanti - erinomainen, ruotsi - hyvä, saksa - koulualkeet

- Kielenkääntö- ja tulkkauskokemusta, terapiatyökokemusta sekä kansainväliset maisteriopinnot englannin kielellä

- Käytössä tukiviittomat sekä AAC-ku­va­kom­mu­ni­kaa­tio­me­ne­tel­miä

Ajan­va­rauk­set

040 683 7777

info@avainmusiikki.fi

Avainmusiikki Tmi toimii Kelan palveluntuottajana.

Kelan logo
Luotettava kumppani -logo

Linkit

www.musiikkiterapia.fi

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia

Vas­taan­ot­to

Aulangontie 2 C Lh

13210 Hämeenlinna

(Myös postiosoite)

Avoinna vain ajanvarauksella

© Avainmusiikki Tmi 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.