Background
musiikkiterapia, kuntoutus, terapia, vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kuntoutuspsykoterapia, kela, yksilöterapia, ryhmäterapia, vuorovaikutus, yhteisterapia, etäterapia, mielenterveys

Musiik­ki­te­ra­pia

Kelan vaativa lää­kin­näl­li­nen kuntoutus ja nuorten kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia, sai­raan­hoi­to­pii­rien ym. tahojen korvaamat terapiat

Musiikkiterapia


Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikkia käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapian avulla voidaan kuntouttaa eri ikäisiä ja eri diagnostisiin kohderyhmiin kuuluvia potilaita. Se soveltuu esimerkiksi erilaisten neurologiseen, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen  toimintakykyyn liittyvään kuntouttamiseen joko pääasiallisena kuntoutusmuotona tai yhdessä muiden kuntoutusmuotojen kanssa.


Musiikkiterapia toteutuu yksilöterapiana yleensä 45-60min. tai ryhmäterapiana 60-90min. kerrallaan, 1-2 kertaa viikossa ja useimmiten n. 1-3 vuoden ajan tai tarpeen mukaan pitempään. Musiikkiterapiaa käytetään asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta riippuen ainoana kuntoutusmuotona tai muiden kuntoutusmuotojen ohessa ja se voi sisältää myös lähitoimijoiden ohjausta. 


Musiikkiterapia voi toteutua tilanteesta ja yksilöllisestä tarpeesta riippuen yksilö- tai ryhmäterapiana ja se voi kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mukaisesti sisältää myös vanhempien ohjauskäyntejä ja/tai yhteisterapiaa toisen terapiamuodon terapeutin kanssa (jälkimmäinen vain Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa). Avainmusiikki toimii moniammatillisessa yhteistyössä mm. puheterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa.


Musiikkiterapian tavoitteet ja menetelmät


Pitkäjänteinen musiik­ki­te­ra­pia­työs­ken­te­ly soveltuu mm. vuorovaikutukseen, tarkkaavuuteen, itseilmaisuun, tunnetaitojen harjoitteluun sekä psyykkisiin oireisiin ja häiriöihin liittyvään kuntoutukseen. Mm. soittamiseen sekä musiikkiin ja liikkeeseen perustuvat menetelmät luovat hyviä mahdollisuuksia myös fyysiseen toimintakykyyn liittyvään kuntoutukseen. Myös lyhytkestoisemmat prosessit ovat mahdollisia; tällöin terapia on luonteeltaan tukea antavaa ja tavoitteena voi asiakkaasta riippuen olla esimerkiksi rentoutumisen opettelu, itsetuntemuksen lisääminen musiikin avulla tai terapiamuodon soveltuvuuden arviointi. Musiikkiterapia soveltuu myös henkilöille, joiden verbaali kommunikaatio on syystä tai toisesta rajoittunutta. Musiikki tarjoaa myös symbolisen kanavan vaikeiden tunteiden tai elämäntapahtumien käsittelemiselle psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­ti suuntautuneessa työskentelyssä.


Musiikkiterapiaan osallistuminen ei vaadi asiakkaalta musiikillisia taitoja. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuunteluun, äänenkäyttöön, soittamiseen ja improvisaatioon, musiikin tekemiseen sekä musiikkiin ja liikkeeseen perustuvat menetelmät ja matalataajuinen äänivärähtely (sis. vibroakustinen tai fysioakustinen hoito). Musiikkiterapia voi sisältää myös keskustelua, kirjoittamista, kuvallista työskentelyä, liikettä sekä rentoutumista. (Menetelmistä tarkemmin mm. Kuntaliiton Musiik­ki­te­ra­pia­ni­mik­keis­tös­tä.)


Musiikin opetteleminen ei useimmiten ole terapian keskiössä, ellei se edistä kuntoutuksellisten tavoitteiden toteutumista (esim. tarkkaavuuden ylläpitämisen harjoitteleminen kuvionuottisoittoa opettelemalla). Musiikkiterapian johdosta asiakas saattaa kuitenkin omaksua musiikillisia taitoja. Näin ollen musiikin harrastaminen mm. eri­tyis­musiik­ki­kas­va­tuk­sen keinoin saattaakin joissakin tapauksissa olla luontainen jatkumo terapiaprosessin päätyttyä. 


Musiikkiterapian toteutuspaikat ja etäterapia


Yk­si­lö­musiik­ki­te­ra­pia toteutuu lähetteen tai kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mukaisesti joko Avainmusiikin esteettömässä toimitilassa Hämeenlinnassa tai päiväkoti-, koulu-, laitos- ja kotikäynteinä. Avainmusiikin toiminta-aluetta ovat tällä hetkellä Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Myös etäterapia tietoturvallisen sovelluksen välityksellä on yksilöllisen harkinnan mukaan mahdollista, samaten vanhempien ohjauskäynnit ja moniammatilliset palaverit voidaan tarvittaessa toteuttaa etäyhteyksin. 


Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryh­mä­te­ra­pia­pal­ve­lut lapsille, nuorille ja aikuisille toteutuvat Avainmusiikin toimitilassa Hämeenlinnassa. Lisätietoja alkavista ryhmistämme löytyy aloitussivun kohdasta Ajankohtaista. Muiden tahojen ryhmäterapiat sopimuksen mukaan myös tilaajan osoittamissa tiloissa. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaryhmään on mahdollista osallistua myös muun tahon korvaamana.


Musiikkiterapeutti


Avainmusiikissa musiik­ki­te­ra­pia­pal­ve­lui­ta tarjoaa laaja-alaisen musiikkiterapeutin koulutuksen ja alan maisteriopinnot suorittanut sekä autismikirjon lasten musiikkiterapiaa väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­ses­saan tutkiva FM musiikkiterapeutti Anne Takamäki. Terapeutilla on asianmukainen ja säännöllinen työnohjaus työnsä tueksi ja kokemusta erityisesti eri ikäisten autismikirjon henkilöiden, psyykkisistä oireista ja häiriöistä kärsivien sekä monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelystä. Terapiapalveluissa käytössä ovat suomen, ruotsin ja englannin kieli sekä puhetta korvaavan kommunikaation keinoja, kuten kuvakommunikaatio ja tukiviittomat.


Vakuutusturva


Avainmusiikissa kuntoutujat on vakuutettu po­ti­las­va­kuu­tuk­sel­la sekä erillisellä kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la. Yrityksellä on myös asianmukainen vastuuvakuutus sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus.


Musiikkiterapiaan hakeutuminen ja terapiaa korvaavat tahot


Kiinnostuessaan musiikkiterapiasta kuntoutusmuotona asiakas voi ottaa itse yhteyttä suoraan musiik­ki­te­ra­peut­tiin, joka neuvoo asiassa eteenpäin, tai ottaa asian puheeksi hoitavan lääkärin kanssa. Musiikkiterapiaan tullaan yleensä lääkärin lähetteen tai kun­tou­tus­suun­ni­tel­man perusteella, joko musiikkiterapian alkuarviointijakson kautta tai esim. eri­kois­sai­raan­hoi­don moniammatillisen työryhmän suosituksesta. Asiakkaalla on oikeus valita itse terapeuttinsa, ja musiik­ki­te­ra­peu­til­ta on hyvä varata alustavasti asiakaspaikka ennen Kelan tms. tahon terapiahakemuksen täyttämistä.


Terapian maksajana voi olla Kela, sairaanhoitopiiri, terveyskeskus, sosiaalitoimi, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai muu vastaava taho; asiakkaan tilanteesteesta riippuen ja yksilöllisen harkinnan mukaan. Musiikkiterapiaan voi tulla myös omakustanteisesti, tällöin lääkärin lähete ei ole välttämätön, mutta riittävien taustatietojen saaminen tulisi muutoin varmistaa. 


Kela korvaa musiikkiterapiaa tietyin edellytyksin alle 65-vuotiaille vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­na 16-25 -vuotiaille nuorille. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta nuorten kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian kohdalla asiakkalle jää maksettavaksi omavastuuosuus Kelan korvaaman summan jälkeen. Avainmusiikki toimii Kelan musiikkiterapian palveluntuottajana sekä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa että nuorten kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­sa. Lisätietoja:


Suomen musiik­ki­te­ra­piayh­dis­tys ry  www.musiikkiterapia.fi

Musiikkiterapia eri asiakasryhmille (täydentyvä listaus) http://www.musiikkiterapia.fi/index.php/mita-musiikkiterapia-on/musiikkiterapia-eri-asiakasryhmille

Musiikkiterapeutin ammattieettiset ohjeet  http://www.musiikkiterapia.fi/index.php/ammattietiikka

Musiikkiterapian ammatillinen koulutus Roiha-instituutissa  https://www.roihainstituutti.fi

Musiikkiterapian jatkokoulutus ja tutkimus Jyväskylän yliopistolla https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/en/coe-mmbb

Musiikkiterapia Cochrane -tietokannassa https://www.cochrane.org/search/site/Music%20therapy?solrsort=

Suomessa tehtyjä musiikkiterapian väitöstutkimuksia http://www.musiikkiterapia.fi/index.php/musiikkiterapian-vaitostutkimukset

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus 

Hakeutuminen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen https://www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet

Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia http://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia 

Hakeutuminen kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aan https://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia-nain-haet

Ajan­va­rauk­set

040 683 7777

info@avainmusiikki.fi

Avainmusiikki Tmi toimii Kelan palveluntuottajana.

Kelan logo
Luotettava kumppani -logo

Linkit

www.musiikkiterapia.fi

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia

Vas­taan­ot­to

Aulangontie 2 C Lh

13210 Hämeenlinna

(Myös postiosoite)

Avoinna vain ajanvarauksella

© Avainmusiikki Tmi 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.