MUSIIKKITERAPIAPALVELUT 
 Aliotsikko

Musiikkiterapia

Avainmusiikki tarjoaa yksityisen terveydenhuollon palveluita ja toiminta keskittyy pääasiassa musiikkiterapiaan. 

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikkia käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikin vaikuttavasta ja tuloksellisesta käytöstä kuntoutuksessa on olemassa runsaasti sekä tutkimus- että kokemusperäistä näyttöä ja musiikkiterapia mainitaan myös monissa Käypä hoito -suosituksissa. Sen avulla voidaan kuntouttaa eri ikäisiä ja eri diagnostisiin kohderyhmiin kuuluvia potilaita. Musiikkiterapia soveltuu esimerkiksi erilaisten neurologiseen, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvään kuntouttamiseen. SItä käytetään yksilöllisestä tarpeesta riippuen pääasiallisena kuntoutusmuotona tai yhdessä muiden kuntoutusmuotojen kanssa.

Musiikkiterapia toteutuu lähetteestä riippuen yksilöterapiana 45-60min. tai ryhmäterapiana 60-90min. kerrallaan, 1-2 kertaa viikossa ja useimmiten n. 1-3 vuoden ajan tai tarpeen mukaan pitempään. 

Musiikkiterapia voi toteutua tilanteesta ja yksilöllisestä tarpeesta riippuen yksilö- tai ryhmäterapiana ja se voi kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mukaisesti sisältää myös vanhempien ohjauskäyntejä ja/tai yhteisterapiaa toisen terapiamuodon terapeutin kanssa (jälkimmäinen vain Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa). Avainmusiikki toimii moniammatillisessa yhteistyössä mm. puheterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa.


Musiikkiterapian tavoitteet ja menetelmät

Pitkäjänteinen musiik­ki­te­ra­pia­työs­ken­te­ly soveltuu mm. vuorovaikutukseen, tarkkaavuuteen, itseilmaisuun, tunnetaitojen harjoitteluun sekä psyykkisiin oireisiin ja häiriöihin liittyvään kuntoutukseen. Mm. soittamiseen sekä musiikkiin ja liikkeeseen perustuvat menetelmät luovat hyviä mahdollisuuksia myös fyysiseen toimintakykyyn ja hahmottamiseen liittyvään kuntoutukseen. Myös lyhytkestoisemmat prosessit ovat mahdollisia; tällöin terapia on luonteeltaan tukea antavaa ja tavoitteena voi asiakkaasta riippuen olla esimerkiksi rentoutumisen opettelu, itsetuntemuksen lisääminen musiikin avulla tai terapiamuodon soveltuvuuden arviointi. 


Musiikkiterapia soveltuu myös henkilöille, joiden verbaali kommunikaatio on syystä tai toisesta rajoittunutta. Musiikki tarjoaa myös symbolisen kanavan vaikeiden tunteiden tai elämäntapahtumien käsittelemiselle psy­ko­te­ra­peut­ti­ses­ti suuntautuneessa työskentelyssä.

Musiikkiterapiaan osallistuminen ei vaadi asiakkaalta musiikillisia taitoja. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuunteluun, äänenkäyttöön, soittamiseen ja improvisaatioon, musiikin tekemiseen sekä musiikkiin ja liikkeeseen perustuvat menetelmät ja matalataajuinen äänivärähtely (sis. vibroakustinen tai fysioakustinen hoito). Musiikkiterapia voi sisältää myös keskustelua, kirjoittamista, kuvallista työskentelyä, liikettä sekä rentoutumista (menetelmistä tarkemmin mm. Kuntaliiton Musiik­ki­te­ra­pia­ni­mik­keis­tös­tä). Avainmusiikissa käytetään tieteelliseen tutkimukseen ja hyvään kuntoutuskäytäntöön pohjaavia menetelmiä.

Musiikkiterapia on tavoitteellista kuntoutusta, ja käytettävät menetelmät valitaan aina asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Musiikin opetteleminen ei useimmiten ole terapian keskiössä, ellei se edistä kuntoutuksellisten tavoitteiden toteutumista (esim. tarkkaavuuden ylläpitämisen harjoitteleminen kuvionuottisoittoa opettelemalla). Musiikkiterapian johdosta asiakas saattaa kuitenkin omaksua musiikillisia taitoja. Näin ollen musiikin harrastaminen mm. eri­tyis­musiik­ki­kas­va­tuk­sen keinoin saattaakin joissakin tapauksissa olla luontainen jatkumo terapiaprosessin päätyttyä.

Musiikkiterapian toteutuspaikat ja etäterapia

Yk­si­lö­musiik­ki­te­ra­pia toteutuu lähetteen tai kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mukaisesti joko Avainmusiikin esteettömässä toimitilassa Hämeenlinnassa tai päiväkoti-, koulu-, laitos- ja kotikäynteinä. Avainmusiikin toiminta-aluetta ovat Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Myös etäterapia tietoturvallisen sovelluksen välityksellä on yksilöllisen harkinnan mukaan mahdollista, samaten vanhempien ohjauskäynnit ja moniammatilliset palaverit voidaan tarvittaessa toteuttaa etäyhteyksin.


Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryh­mä­te­ra­pia­pal­ve­lut lapsille, nuorille ja aikuisille toteutuvat Avainmusiikin toimitilassa Hämeenlinnassa. Lisätietoja alkavista ryhmistämme löytyy sivulta Ajankohtaista. Muiden tahojen ryhmäterapiat sopimuksen mukaan myös tilaajan osoittamissa tiloissa. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiaryhmään on mahdollista osallistua myös muun tahon korvaamana.

Musiikkiterapeutti

Avainmusiikissa musiik­ki­te­ra­pia­pal­ve­lui­ta tarjoaa FM musiikkiterapeutti Anne Takamäki, joka on suorittanut mm. laaja-alaisen musiikkiterapeutin koulutuksen ja alan kansainväliset maisteriopinnot, lähihoitajan ja musiikkipedagogi AMK -koulutuksen sekä useita eri täydennyskoulutuksia. Hän tutkii työn ohella väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­ses­saan autismikirjon lasten musiikkiterapiaa. Terapeutilla on asianmukainen ja säännöllinen työnohjaus työnsä tueksi ja kokemusta erityisesti eri ikäisten autismikirjon henkilöiden, psyykkisistä oireista ja häiriöistä kärsivien sekä monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelystä. Terapiapalveluissa käytössä ovat suomen ja englannin kielet, tarvittaessa myös ruotsin kieli. Käytössä on myös puhetta korvaavan kommunikaation keinoja, kuten kuvakommunikaatio ja tukiviittomat.

Vakuutusturva

Avainmusiikissa kuntoutujat on vakuutettu po­ti­las­va­kuu­tuk­sel­la sekä erillisellä kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la. Yrityksellä on myös vastuuvakuutus sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus.

Musiikkiterapiaan hakeutuminen ja terapiaa korvaavat tahot

Kiinnostuessaan musiikkiterapiasta kuntoutusmuotona asiakas voi ottaa itse yhteyttä suoraan musiik­ki­te­ra­peut­tiin, joka neuvoo asiassa eteenpäin, tai ottaa asian puheeksi hoitavan lääkärin kanssa. 


Musiikkiterapiaan tullaan yleensä lääkärin lähetteen tai kun­tou­tus­suun­ni­tel­man perusteella, joko musiikkiterapian alkuarviointijakson kautta tai esim. eri­kois­sai­raan­hoi­don moniammatillisen työryhmän suosituksesta. Asiakkaalla on oikeus valita itse terapeuttinsa, ja musiik­ki­te­ra­peu­til­ta on hyvä varata alustavasti asiakaspaikka ennen Kelan tms. tahon terapiahakemuksen täyttämistä.

Terapian maksajana voi olla Kela, hyvinvointialue, sosiaalitoimi, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai muu vastaava taho; asiakkaan tilanteen ja yksilöllisen harkinnan mukaan. Musiikkiterapiaan voi tulla myös omakustanteisesti. Tällöin lääkärin lähete ei ole välttämätön, mutta riittävien taustatietojen saaminen tulisi muutoin varmistaa.

Kela korvaa musiikkiterapiaa tietyin edellytyksin alle 65-vuotiaille vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia­na 16-25 -vuotiaille nuorille. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta nuorten kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pian kohdalla asiakkalle jää maksettavaksi omavastuuosuus Kelan korvaaman summan jälkeen. Avainmusiikki toimii Kelan musiikkiterapian palveluntuottajana sekä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa (yksilöterapia, lasten ja nuorten ryhmäterapia, aikuisten ryhmäterapia) että nuorten kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pias­sa. Avainmusiikki toimii myös OmaHäme-hyvinvointialueen musiikkiterapian palveluntuottajana.

Lisätietoja:

Suomen musiik­ki­te­ra­piayh­dis­tys ry  www.musiikkiterapia.fi
Musiikkiterapia eri asiakasryhmille (täydentyvä listaus) http://www.musiikkiterapia.fi/index.php/mita-musiikkiterapia-on/musiikkiterapia-eri-asiakasryhmille
Musiikkiterapeutin ammattieettiset ohjeet  http://www.musiikkiterapia.fi/index.php/ammattietiikka
Musiikkiterapian ammatillinen koulutus Roiha-instituutissa  https://www.roihainstituutti.fi
Musiikkiterapian jatkokoulutus ja tutkimus Jyväskylän yliopistolla https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/en/coe-mmbb
Musiikkiterapia Cochrane -tietokannassa https://www.cochrane.org/search/site/Music%20therapy?solrsort=
Suomessa tehtyjä musiikkiterapian väitöstutkimuksia http://www.musiikkiterapia.fi/index.php/musiikkiterapian-vaitostutkimukset
Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus
Hakeutuminen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen https://www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet
Kelan kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia http://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia
Hakeutuminen kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pi­aan https://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia-nain-haet